Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (198)
Šlechtění (224)
Výběry býků (316)
Výstavy (278)
Zdraví (229)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (237)
Ze svazu (450)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Evidence ekologicky významných prvků

27.02.2020,  Kamil Malát  

Koncem ledna jsme informovali o možnosti uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí pokud máte na obhospodařovaných pozemcích zaevidované krajinotvorné prvky. O osvobození můžete v daňovém přiznání požádat za předpokladu, že máte krajinný prvek (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) zapsán k 1. lednu 2020 v evidenci ekologicky významných prvků, který vede SZIF. Na zdaňovací období roku 2020 se to může týkat pouze těch krajinných prvků, které byly v evidenci ekologicky významných prvků uvedeny do 31.12.2019. Jedná se tedy o krajinné prvky, které již byly v evidenci ekologicky významných prvků evidovány.

Postup k zaevidování ekologicky významného prvku

Aby SZIF mohl ekologicky významný prvek (EVP) zaevidovat, musí prvek splňovat dvě základní podmínky:
1. musí se jednat o samostatný prvek, který je viditelně svým charakterem, porostem nebo tvarem odlišný od okolního prostření.
a zároveň
2. jako ekologicky významný prvek může být podle zákona o zemědělství zakreslena pouze samostatná plocha, která je součástí evidovaných zemědělsky užívaných pozemků, nebo k těmto evidovaným pozemkům přiléhá.

Podnět k evidování EVP lze podat písemně (nikoliv e-mailem), prostřednictvím datové zprávy případně osobně na kterémkoliv pracovišti SZIF, Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). Bližší informace k podání podnětu lze nalézt na této stránce.

Ideální situace je, pokud se žadatel dostaví osobně na pracoviště OPŽL, může rovnou navrhované změny osobně projednat s pracovníkem SZIF nad snímkem z ortofotomapy. Pokud krajinný prvek splňuje podmínky pro zaevidování, požadovaná změna se provede a vlastník pak obdrží "Sdělení o provedení aktualizace ekologicky významných prvků".

Po zaevidování krajinného prvku si žadatel (vlastník) na této adrese může vytisknout dokument "Podklad pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí". Tento podklad bude vlastníkovi sloužit jako informace o tom, které parcely má zaevidovány do evidence ekologicky významných prvků a dále jako důkazní prostředek v rámci daňového řízení při prokazování nároku na osvobození. Další možnost ověření této skutečnosti bude mít vlastník ve veřejném registru - LPIS, z něhož bude moci pořídit podklad pro osvobození on-line.

Co nelze jako EVP uznat

Jako ekologicky významný prvek (EVP) "skupina dřevin" SZIF neuznává část lesa, který přiléhá k zemědělsky užívané půdě (DPB účinné), neboť se nejedná o samostatný prvek. Stejně tak SZIF nezaeviduje EVP pokud splňuje definici ekologicky významného prvku, ale nepřiléhá k evidované zemědělské ploše nebo není součástí evidované zemědělské plochy. SZIF kvůli nároku na osvobození od daně jako EVP neeviduje rovněž strže, rokle, příkopy, močály, bažiny ani skalní útvary. Informace k možnosti osvobození od daně těchto prvků podává pouze příslušný FÚ.

Definice vybraných EVP relevantních k nároku na osvobození od daně

Pokud chce vlastník prostřednictvím SZIF zaevidovat EVP kvůli nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 novely zákona v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí, musí zvážit, zda se na zemědělsky užívaném pozemku, nebo na pozemku přilehlém, nachází krajinný prvek, který splňuje definici krajinného prvku podle Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely osvobození od daně se jedná o následující prvky a jejich definice.

Skupinou dřevin se rozumí samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 m2. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.
Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.
Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.
Mezí se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha. Jedná se o prvek s výrazným protierozním účinkem.
Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.
Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) a § 3a odst. 10 zákona o zemědělství. Evidenci mokřadu provádí AOPK.

Připojený dokument:

Krajinné prvky.pdf, 337 kB
Informace pro vlastníky k evidovaní ekologicky významných prvků

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz